top of page

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

 

Vedtatt på landsmøte 1991.

Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.1993, 01.11.1997, 24.10.1998, 06.11.1999, 21.10.2000, 20.10.2001, 16.10.2004, 04.11.2006, 20.10.2007, 15.10.2011, 14.03.2015, 12.03.2016,17.02.2017, 24.03.2018, 25.03.2021, 25.03.2023 og 02.03.2024.

 

Signal- og Teleteknikernes Forening er tilsluttet Delta.

 

§ 1.  Formål

 

Signal- og Teleteknikernes Forening er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.

 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i deres arbeid, å fremme og styrke samholdet og vennskapet og passe på at de fordeler organisasjonen har oppnådd beholdes.

 

§ 2.  Medlemskap

       

a) Som medlemmer opptas alt personalet innen fagene Signal- og Tele i en jernbanerelatert virksomhet. Medlemskapet opphører automatisk ved bytte av arbeidsgiver/firma som ikke er i en jernbanerelatert virksomhet.

 

b) Medlemskap i STF innebærer samtidig et individuelt og personlig medlemskap i Delta. Den enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding. Utmelding av STF. medfører ikke utmelding av Delta med mindre det er særskilt angitt i skriftlig utmelding som også sendes Delta, jf. Deltas vedtekter. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen finner sted.

 

c) Ved manglende innbetaling av kontingent i 3 mnd sammenhengende, vil medlemskapet til STF opphøre og DELTA vil bli orientert om at medlemskapet i STF er opphørt.

 

d) Styret kan innvilge æresmedlemskap til et medlem som gjennom eksepsjonell og uselvisk opptreden og innsats for STF. har særlig bidratt til å fremme foreningens og medlemmenes interesser.

 

 

§ 3.  Organisasjon og lokale tillitsvalgte

 

Foreningens oppbygning:

1. Landsmøte

2. Landsstyremøte

3. Styret

4. Tillitsvalgte

5. Medlemmene

 

§ 4.  Styret

 

a)

Foreningens daglige drift ledes av et styre på 7 medlemmer,

i samsvar med foreningens vedtekter, landsmøtets og landsstyrets vedtak.

b)

Det kreves 4 deltagere for at Styret skal være beslutningsdyktig., hvor leder

eller nestleder er til stede.

 

c)

Styret kalles inn minst 4 ganger pr. år, eller dersom minst

1/3 av styremedlemmene krever det.

 

d)

Foreningens arbeidsutvalg skal minst bestå av leder eller nestleder. Utvalget utnevnes av styret.

 

 

§ 5.  Landsstyret

 

a)

Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene.

 

Landsstyret bør bestå av representanter fra hver jernbanevirksomhet etter en bestemt nøkkel.

 

Virksomheter med mindre en 10 medlemmer kan sammen velge en felles representant ut ifra samme nøkkel som øvrige virksomheter.

 

Representanter til landsstyret skal minst bestå av leder i forhandlingsutvalget i den enkelte bedrift. Bedriftene som ikke har et eget forhandlingsutvalg velges det en representant blant medlemmene.

 

Tillitsvalgte i den enkelte bedrift velger ut øvrige representanter til landsstyret etter følgende nøkkel.

Antall medlemmer:

10 – 49                 1 representant                         

50 – 99                 2 representanter                      

100 – 149             3 representanter          

150 –                    4 representanter                      

 

I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles en gang i året i samband med landsmøtet eller ved behov.  

 

b)

Medlemmene i hver enkelt virksomhet velger sine tillitsvalgte med vara som velges for et år av gangen, og skal skje iht. §12 e) og meddeles styret sentralt innen 4 uker etter landsmøte.

 

Tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan).

 

Medlemmene i hver enkelt bedrift velger sine tillitsvalgte som skal sitte i lokale forhandlingsutvalg. Det velges også en leder av forhandlingsutvalget.

 

§ 6.  Leder

 

a)

Lederen innkaller til styremøter. Styremøte skal også holdes når minst 3 styremedlemmer forlanger det.

 

b)

Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet, unntatt i landsmøtet.

 

c)

Lederen og /eller en av styrets medlemmer skal sammen med lokal tillitsvalgt/representant holde medlemsmøte minst en gang årlig.

 

d)

Har lederen forfall, overtar nestlederen hans arbeid i foreningen.

 

§ 7.  Kasserer

 

a)

Kasserer skal føre foreningens regnskap etter gjeldende vedtekter og vedtak.

 

b)

Kasserer skal på landsmøtet legge fram regnskapet i revidert stand.

 

 

c)

Styret har til enhver tid rett til å se regnskapet.

 

§ 8.  Sekretær og kursansvarlig

 

a)

Sekretæren sammen med styret har ansvaret for STF`s korrespondanse. Sekretæren skal føre protokoll over foreningens virksomhet, og plikter å gi dette ut til medlemmene.

 

b)

Kursansvarlig skal forestå studie og opplysnings-arbeidet. Styremedlemmene og de øvrige tillitsvalgte skal hjelpe til med dette.

 

§ 9.  Revisjon

 

a)

Revisorene skal til ubestemt tid gjennomgå regnskapet og det skal føres revisjonsprotokoll.

 

b)

I tilfelle de oppdager misligheter skal de straks skriftlig varsle lederen, som snarest kaller sammen styret.

 

c)

Styret kan i tilfelle misligheter eller mangelfull regnskapsføring suspendere kassereren.

 

§ 10. Økonomi

       

Foreningens midler plasseres i bank.

Kontantbeholdningen skal bare være så stor at den greier de daglige utgifter.

Regnskapet avsluttes den 31. desember hvert år.

 

§ 11. Kontingent / budsjett

 

a)

Kontingentens størrelse bestemmes av landsmøtet og i samsvar med Delta sine vedtekter. Æresmedlemmer, pensjonister og lærlinger er fritatt for kontingent i STF.

 

b)

Pensjonister har gratis medlemskap i Delta.

 

c)

Æresmedlemmers kontingent til Delta betales av STF

       

d)

Landsmøtet og landsstyret er bevilgende myndigheter. Styret forvalter midlene i samsvar med budsjettet

 

e)

Forslag til bevilgninger må først styrebehandles.

 

f)

Kontingenten er kr 590,- pr. måned. Kontingent trekkes i lønn. Dersom arbeidsgiver ikke foretar lønnstrekk, settes det opp fast betaling av det enkelte medlem.

 

g)

Medlemmer som ikke får lønn av sin arbeidsgiver, men som mottar ytelser fra NAV er fritatt for kontingent i STF. Kontingent til Delta betales av STF.

 

 

§ 12. Myndighet

 

a)

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Styret innkaller til landsmøtet som kunngjøres med minst 6 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Saksliste med vedlegg sendes lokalavdelingene minst 3 uker før møtet.

 

Delta skal motta innkalling og saksliste med vedlegg minst 3 uker før årsmøtet. På

årsmøtet har Delta møterett med tale- og forslagsrett.

b)

Landsmøtet behandler:

1.Beretning.

2.Regnskap for forening og begravelseskassen.

3.Budsjett og kontingent

4.Innkomne saker

5.Valg                 

c)

Leder, nestleder, kasserer, sekretær, kursansvarlig og 2 styremedlemmer velges av årsmøtet for en periode på 2 år. Leder, sekretær og et styremedlem velges på Oddetallsår. Nestleder, Kasserer, Kursansvarlig og et styremedlem velges på partallsår.

 

Landsmøtet velger:

Leder velges for - To år

Nestleder velges for - To år

Kasserer velges for - To år

Sekretær velges for - To år

Kursansvarlig velges for - To år

2 styremedlemmer velges for - To år

3 varamedlemmer velges for - ett år.

Varamedlemmer skal velges som første, andre og tredje

2 revisorer med varamedlemmer.

 

Valgkomite.

2 medlemmer som skal underskrive protokollen sammen med leder

 

Ved frafall i styret rykker varamedlem/er inn i styret.

 

Ved frafall av leder, rykker nestleder opp og fungerer frem til første ordinære landsmøte hvor ny leder velges for resterende periode.

 

Ved frafall har styret fullmakt til og endre/rokkere på hvem som har funksjonene Nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. Endringen fungerer frem til første ordinære landsmøte, hvor den endrede funksjon velges for resterende periode.

 

e)

Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke stemmegivning.

 

f)

Ved benkeforslag vil kandidatene settes opp mot hverandre.

 

g)

  • Valgkomiteen i STF består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

 

  • Representanter til valgkomiteen velges for perioder på to år. Leder og varamedlem velges i år med     oddetall, mens de øvrige medlemmene velges i år med partall.

 

  • Landsstyret avgir innstilling til ny valgkomite.

 

  • Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomiteen.

 

  • Ved fratreden i løpet av funksjonstiden kan styret foreta suppleringsvalg til valgkomiteen.

 

  • Valgkomiteens arbeid utføres i henhold til instruks for valgkomite i STF.

 

§ 13. Representantskap, Kongress

 

Leder representerer STF. i Delta sine samlinger..

§ 14. Ytelser

       

Godtgjøring for møter, reiser, representasjon og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter statens regulativer.

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes bare når vedkommende ikke har flere organisasjonsdager igjen, eller når styre mener det er berettiget. Som tapt arbeidsfortjeneste regnes ordinær timelønn med 7,5 timer pr. dag.

Er ikke disse dekkende, gis ytelser i samsvar med de til enhver tid gjeldende vedtak av landsmøte.

I alminnelighet dekkes utgifter kun for valgte eller oppnevnte tillitsvalgte som reiser i foreningens øyemed.

 

§ 15. Ekstraordinært Landsmøte

 

Ekstraordinært landsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

 

§ 16. Ekskludering

 

a)

Er et medlem ved sin adferd i eller utenfor foreningen til skade for denne, kan medlemmet etter å være varslet utelukkes fra foreningen.

§ 17. Oppløsning

 

Eventuell oppløsning av foreningen besluttes av ordinært årsmøte med minst 3/4

flertall.

Foreningens midler tilfaller i dette tilfelle begravelse-kassen. Avtroppende styret oppretter en stiftelse med begravelseskassens vedtekter som mandat.

 

§ 18. Vedtektsendring

 

Forandring av vedtektene kan skje på ordinært eller ekstraordinært landsmøte og kan vedtas med alminnelig flertall.

 

Vedtektene trer i kraft straks.

 

 

BEGRAVELSESKASSENS VEDTEKTER.

 

§ 1.

Signal- og Teleteknikernes Forenings begravelseskasse er opprettet av foreningen til hjelp for foreningens medlemmer og etterlatte.

Medlemskap i Signal- og Teleteknikernes Forening gir automatisk medlemskap i begravelseskassen, og dette medlemskap varer til utmeldelse eller eksklusjon fra foreningen finner sted.

Ved utmeldelse eller eksklusjon av foreningen bortfaller alle krav på kassen og dens midler. Det uttrådte medlem har heller intet refusjonskrav ovenfor kassen for inn-betalt kontingent.

Pensjonister og lærlinger er fritatt for innbetaling til kassen. Kassens midler settes i bank.

Kassens midler kan ikke brukes til annet enn begravelsesbidrag for medlemmer og medlems familie, og hefter således ikke for krav på foreningen som sådan.

 

§ 2.

Bidraget utbetales, for pensjonister, pensjonistens ektefelle/partner/samboer, for medlem, medlemmets ektefelle, medlemmets partner eller samboer og barn under 18 år, til avdødes nærmeste på-rørende, mot innlevering av dødsattest/skifteattest. For å få utbetalt bidraget forutsettes det at en har vært medlem av STF i de siste 12 måneder sammenhengende, med unntak når dødsfallet skyldes en ulykke. Ved gjengifte bortfaller en ektefelles krav på begravelseskassen. Med samboer regnes personer som lever sammen i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel i de to siste år, samt person som har felles bopel og felles barn med medlemmet.

Dette gjelder dog ikke dersom det på det tidspunkt dødsfallet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

 

§ 3.

Bidrag skal til enhver tid være i samsvar med landsmøtets

vedtak. Begravelsesbidraget er f.t. kr.20.000,-. Bidraget tas opp til vurdering av styret før landsmøte, minst hvert 5.år.

 

§ 4.

For kassen skal det føres eget regnskap, som revideres og framlegges som foreningens regnskap bestemt.

Blir foreningen oppløst, skal det på landsmøte hvor slik oppløsning besluttes, velges et nytt styre for kassen. Denne skal forsatt bestå uavhengig av foreningens oppløsning.

Kassen kan oppløses om 2/3 av kassens medlemmer beslutter det.

Kassens gjenværende midler skal i så fall deles likt mellom de gjenværende medlemmer i kassen.

 

Vedtektene trer i kraft straks.

bottom of page